Friday, November 18, 2005

The Creed. In Hebrew.

Thank you to AHC for posting this.

Ani Maamin belohim ekhad
haav hakol-yakhol, bore shamayim vaaretz,kol-hagaluy
v'khol-hasamuy.uvadon ekhad, yeshua hamashiakh, ben yakhid lelohim,
asher noled min haav lifne kol-hadorot.
el meel, or meor. el emet meel emet. lo nivra ki im mulad, atzmo
etzem haav, v'al yado naasah hakol.
baavurenu, b'ney haadam, ulmaan yishenu yarad min hashamayim.
v'nihyah basar meruakh hakodesh b'rekhem miriam hab'tulah v'naasah
adam. v'nitzlav l'maanenu, saval biyme pontziyus piylatos v'nikbar.
uvayom hashlishi kam litkhiyah kidvar hakayuv v'alah hashamaymah v'
hu yoshev limin haav. v'shuv yashuv b'hod lishpot et hakhayim v'et
hametim v'lo yihyeh ketz l'malkhuto.
vaani maamin b'ruakh hakodesh, haadon, hamkhayeh, hanovea mehaav
umehaben. lo sogdim v'lo notnim y'kar k'laav ukhlaben, v'hu asher
diber b'fi hanaviim. vaani maamin baknesiyah haakhat, hak'doshah,
hakatolit vhashlikhit.
vaani modeh batvilah haakhat limkhilat hakhataim umtzpeh litkhyat
hametim ulkhayey haolam haba. amen

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?